SMART REPAIR Zgrzewanie tworzyw

 • Cena: 1500 PLN netto / osoba *
 • Czas trwania: 1 dzień / 10 godz.
 • Liczba uczestników: 2 - 3
Harmonogram szkolenia:

Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa:


* Istnieje możliwość szkoleń w trybie indywidualnym, wówczas cena do ustalenia. Prosimy o kontakt.

Trener

Pracuje w Firmie APP na stanowisku Konsultanta Technicznego od 2020 roku.

Zapytaj o terminy i zapisz się!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APP Sp. z o.o. z siedzibą w 62-300 Września, ul. Przemysłowa 10, kontakt do Administratora: odo@app.com.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania ich usunięcia
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez APP Sp. z o.o.

Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zgrzewanie tworzyw zewnętrznych systemem APP i NTools

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą rozpocząć pracę z wykorzystaniem nowej technologii zgrzewania tworzyw zewnętrznych.
Szkolenia z napraw Smart Repair prowadzone są w nowoczesnym Centrum Smart Repair firmy APP w małych kilkuosobowych zespołach pod okiem doświadczonego instruktora.
Szkolenie jest dostosowane do indywidualnych wymogów i potrzeb klientów.

Warunki uczestnictwa:

 • osoba pełnoletnia
 • osoba posiadająca podstawową wiedzę z zakresu motoryzacji

Celem szkolenia jest aby po jego ukończeniu Uczestnik potrafił:

 • prawidłowo organizować pracę na stanowisku do napraw samochodowych tworzyw zewnętrznych
 • identyfikować typy i rodzaje tworzyw sztucznych
 • wytypować i dobrać optymalne narzędzia i materiały do wykonywania poszczególnych etapów naprawy
 • naprawiać uszkodzenia elementów z tworzyw termoplastycznych
 • naprawiać uszkodzenia elementów z tworzyw polegające na: zgrzewaniu pęknięć, odbudowie brakującego fragmentu, dorobieniu uchwytu/ucha, uszczelnieniu zbiornika
 • dbać o wykorzystywane maszyny, narzędzia i materiały

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę instruktorską
 • nowoczesne Centrum Szkoleniowe
 • produkty, maszyny i urządzenia do ćwiczeń praktycznych
 • zestaw materiałów dydaktycznych
 • posiłek (Lunch), napoje
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • wyprawkę dla każdego uczestnika szkolenia
 • wsparcie po szkoleniowe w postaci bezpłatnych konsultacji technicznych z trenerem prowadzącym szkolenie zarówno telefonicznych jak i stacjonarnych

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:

Weryfikacja efektów uczenia się jest przeprowadzana przez trenera prowadzącego:

 • w trakcie trwania szkolenia trener prowadzący metodą obserwacji dokonuje oceny poprawności wykonywania poszczególnych zadań
 • na koniec szkolenia przeprowadzony jest wewnętrzny egzamin polegający na wykonaniu przez uczestnika zleconej naprawy na rzeczywistym elemencie karoserii samochodowej

Metoda ewaluacji:

Firma APP na podstawie wieloletniego doświadczenie opracowała własną metodę ewaluacji działań w celu doskonalenia i podnoszenia jakości przeprowadzanych szkoleń:

 • przed rozpoczęciem szkolenia kontaktujemy się telefonicznie z kandydatem i przeprowadzamy wywiad mający na celu ocenę poziomu kompetencji oraz dopasowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb
 • po zakończonym szkoleniu uczestnik wypełnia ankietę ewaluacyjną zawierającą 7 pytań oceniającą szkolenie, trenera prowadzącego, warunki lokalowe i sprzętowe, użyteczność materiałów szkoleniowych
 • podczas co miesięcznych spotkań kadry trenerskiej oraz zarządzającej wszystkie ankiety są poddawane analizie, a następnie wyciągane są wnioski na podstawie których planujemy wdrażanie nowych rozwiązań mających na celu poprawę/doskonalenie stosowanych działań

zagadnienia

Omówienie technologii wytwarzania tworzyw sztucznych, rodzajów tworzyw sztucznych stosowanych w poszczególnych elementach pojazdów, sposoby rozpoznawania tworzyw, metod usuwania uszkodzeń
System napraw NTools Plastic Welding Set, NTools Hot Stapler Set, NTools Hot Stapler Small – cechy systemu, organizacja pracy na stanowisku
Przebieg naprawy uszkodzenia elementu z tworzywa termoplastycznego
Naprawy – dorobienie fragmentu, odbudowa uchwytu, uszczelnianie zbiornika
Naprawa tworzywa termoutwardzalnego – wykorzystanie klejów