KFS
PUP
EU

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – został powołany do życia w 2014 roku i ma za zadanie pomóc zarówno pracodawcom jak i pracownikom skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. Finansowany jest z części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy. Ze środków KFS może skorzystać każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 1 osobę na umowę o pracę.

Wysokość dofinansowania

100% dla mikroprzedsiębiorstw
80% dla pozostałych przedsiębiorstw

Jak uzyskać dofinansowanie?

Krok 1
Sprawdź kiedy w Twoim Urzędzie Pracy będzie ogłoszony nabór wniosków na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Krok 2
Sprawdź czy spełniasz wymagania określone w priorytetach na rok 2022

Krok 3
Zgłoś do nas swoje potrzeby szkoleniowe

Krok 4
Dopełnij formalności (wypełnienie wniosku wraz z dołączeniem wymaganych dokumentów) – ZROBIMY TO ZA CIEBIE!

Krok 5
Złóż wniosek w Urzędzie Pracy

Krok 6
Podpisz umowę z Urzędem i otrzymaj pieniądze na realizację szkolenia

Krok 7
Zrealizuj szkolenie

Krok 8
Opłać fakturę

Krok 9
Rozlicz szkolenie z Urzędem (wystawimy stosowne dokumenty)

Priorytety ministra

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 236 095 tys. zł

1.

Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
2.

Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
3.

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
4.

Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
5.

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
6.

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
7.

Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
8.

Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Priorytety Rady Rynku Pracy

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 58 288 tys. zł

A.

Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
B.

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
C.

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
D.

Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju
powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.