KFS
PUP
EU

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – został powołany do życia w 2014 roku i ma za zadanie pomóc zarówno pracodawcom jak i pracownikom skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. Finansowany jest z części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy. Ze środków KFS 2020 może skorzystać każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 1 osobę na umowę o pracę.

Wysokość dofinansowania

100% dla mikroprzedsiębiorstw
80% dla pozostałych przedsiębiorstw

Jak uzyskać dofinansowanie?

Krok 1
Sprawdź kiedy w Twoim Urzędzie Pracy będzie ogłoszony nabór wniosków na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Krok 2
Sprawdź czy spełniasz wymagania określone w priorytetach na rok 2020

Krok 3
Zgłoś do nas swoje potrzeby szkoleniowe

Krok 4
Dopełnij formalności (wypełnienie wniosku wraz z dołączeniem wymaganych dokumentów) – ZROBIMY TO ZA CIEBIE!

Krok 5
Złóż wniosek w Urzędzie Pracy

Krok 6
Podpisz umowę z Urzędem i otrzymaj pieniądze na realizację szkolenia

Krok 7
Zrealizuj szkolenie

Krok 8
Opłać fakturę

Krok 9
Rozlicz szkolenie z Urzędem (wystawimy stosowne dokumenty)

Priorytety ministra

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021 z tzw. „puli ministra” czyli kwota 208 045 000 zł

PRIORYTET nr 1
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność.

PRIORYTET nr 2
Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby.

PRIORYTET nr 3
Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
PRIORYTET nr 4
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

PRIORYTET nr 5
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

PRIORYTET nr 6
Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych.
PRIORYTET nr 7
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości.

PRIORYTET nr 8
Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Priorytety Rady Rynku Pracy

Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS czyli kwota 51 361 000 zł

PRIORYTET nr 1
Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

PRIORYTET nr 2
Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

PRIORYTET nr 3
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

PRIORYTET nr 4
Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej.

PRIORYTET nr 5
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

PRIORYTET nr 6
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.