Wszelkie reklamacje związane z realizacją usługi szkolenia Klient może kierować w formie pisemnej na adres Wykonawcy: APP Sp. z.o.o, ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września lub drogą elektroniczną na adres: szkolenia@app.com.pl.

W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu.

Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatrzy reklamację i udzieli Klientowi odpowiedzi w formie pisemnej.