Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób współpracujących z firmą APP Sp. z o.o.. Jest on również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) dalej RODO. Opisane poniżej zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

1 Administrator danych

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest: APP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 10, 62-300 Września, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278348, NIP 7891681180, REGON 300578847, kapitał zakładowy 3.050.000 zł.

2 Dane osobowe

Definicja zgodnie z art. 4 RODO: „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej i możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W szczególności przetwarzamy następujące dane:
a. imię (imiona), nazwisko, adres email, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko;
b. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

3 Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, w przypadku korzystania z usług APP Sp. z o.o. wystąpią trzy z nich:
a. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Brak woli podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy oraz prowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy;
b. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią;
c. Dobrowolna zgoda na działania marketingowe.

Może Pan/ Pani jej udzielić na kilka sposobów: np. wysyłając zapytanie przez serwis Internetowy, zapisując się do naszego newslettera, zapisując się i uczestnicząc w wydarzeniach organizowanych przez APP Sp. z o.o., oraz we współpracy z partnerami firmy, oraz w każdy inny sposób zaproponowany przez APP Sp. z o.o. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, jednak jej brak może uniemożliwić wykonanie pewnych czynności tj. wysyłanie korespondencji marketingowej lub udział w wydarzeniu.

4 Okres przetwarzania danych

4.1 Dla danych przetwarzanych na podstawie:
Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy oraz Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecia, dodatkowo z zachowaniem okresów wynikających z przepisów prawa.

4.2 Dla danych przetwarzanych na podstawie:
Dobrowolnej zgody
Przez okres od udzielenia zgody do czasu jej wycofania.

5 Przekazywanie danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 4 Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
a. Producenci, dostawcy, firmy kurierskie
b. Biura informacji gospodarczej
c. Instytucje finansowe i kredytowe
d. Podmioty, które przetwarzają Pana/ Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6 Uprawnienia związane z faktem przetwarzania danych

6.1 Dla danych przetwarzanych na podstawie:
Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy oraz Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
a. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
b. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
c. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
e. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
f. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Użytkownik może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres odo@app.com.pl. Żądanie można złożyć również drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.

6.2 Dla danych przetwarzanych na podstawie:
Dobrowolnej zgody
Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
a. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
b. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
c. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
e. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
f. Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)

Użytkownik może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres odo@app.com.pl. Żądanie można złożyć również drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.

6.3 Odpowiedź Administratora
Administrator ma miesiąc czasu na udzielenie odpowiedzi osobie, która zgłosiła żądanie, w zakresie podjętych działań. (art. 12 RODO)

6.4 Skarga
Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorującego.

7 Polityka Cookies

7.1 Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

7.2 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

7.3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu APP Sp. z o.o..

7.4 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

7.5 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a. „sesyjne” (session cookies) oraz
b. „stałe” (persistent cookies).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7.6 W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7.7 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7.8 Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7.9 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

7.10 Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

8 Usuwanie i zarządzanie plikami cookies

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną funkcjonalność korzystania z Serwisu.

9 Zmiany w polityce prywatności

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i korekt w niniejszej polityce prywatności. Aktualne brzmienie polityki prywatności, wraz z informacja o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania jest dostępne pod adresem: https://szkolenia.tech/polityka-prywatnosci