APLIKACJA POWŁOK OCHRONNYCH

 • Cena: 1700 PLN netto / dzień *
 • Czas trwania: 1 dzień / 10 godz.
 • Liczba uczestników: 2 - 3
Harmonogram szkolenia:

Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa:


* Istnieje możliwość szkoleń w trybie indywidualnym, wówczas cena do ustalenia. Prosimy o kontakt.

Trener

Pracuje w Firmie APP na stanowisku Konsultanta Technicznego od 2020 roku.

Zapytaj o terminy i zapisz się!

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APP Sp. z o.o. z siedzibą w 62-300 Września, ul. Przemysłowa 10, kontakt do Administratora: odo@app.com.pl.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania ich usunięcia

  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez APP Sp. z o.o.

  Więcej informacji w Polityce prywatności.

  Aplikacja powłok ochronnych APP for AD systemem APP i NTools

  Tylko dla osób korzystających ze szkolenia Auto Detailing pojazdów systemem APP i NTools

  Dla kogo?

  Dla osób pracujących na stanowisku Auto Detailera pragnących podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje w tej dziedzinie. Szkolenia z Auto Detailingu prowadzone są w nowoczesnym Centrum APP for AD firmy APP w małych kilkuosobowych zespołach pod okiem doświadczonego trenera. Szkolenie jest dostosowane do indywidualnych wymogów i potrzeb uczestników.

  Warunki uczestnictwa:

  • osoba pełnoletnia
  • osoba posiadająca wiedzę z zakresu Auto Detailingu w stopniu co najmniej podstawowym
  • wcześniejsze uczestnictwo w szkoleniu Auto Detailing pojazdów systemem APP i NTools

  Po ukończeniu szkolenia Uczestnik:

  • prawidłowo organizuje pracę na stanowisku do aplikacji powłok ochronnych
  • zachowuje warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu aplikacji powłok
  • typuje i dobiera optymalne materiały i narzędzia do wykonywania poszczególnych etapów przygotowujących do aplikacji
  • typuje i dobiera optymalne rozwiązania w zależności od potrzeb, oczekiwań i wymagań Klienta
  • aplikuje powłoki ochronne różnych rodzajów – grafenowe, hybrydowe, ceramiczne, polimerowe
  • konserwuje powłoki ochronne według zasad ich pielęgnacji
  • konserwuje narzędzia i urządzenia wykorzystywane do prac

  Zapewniamy:

  • wykwalifikowaną kadrę instruktorską
  • nowoczesne Centrum Szkoleniowe
  • produkty, maszyny i urządzenia do ćwiczeń praktycznych
  • zestaw materiałów dydaktycznych
  • posiłek (Lunch), napoje
  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • wyprawkę dla każdego uczestnika szkolenia
  • wsparcie po szkoleniowe w postaci bezpłatnych konsultacji technicznych z trenerem prowadzącym szkolenie zarówno telefonicznych jak i stacjonarnych

  Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:

  • weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się jest przeprowadzana przez trenera prowadzącego – w trakcie trwania szkolenia trener prowadzący metodą obserwacji dokonuje oceny poprawności wykonywania poszczególnych zadań

  Forma zaliczenia szkolenia:

  • na koniec szkolenia przeprowadzony jest wewnętrzny egzamin końcowy – zadanie praktyczne – przygotowanie wskazanego elementu do aplikacji wybranej powłoki wraz z jej aplikacją w czasie 20 minut z dokładnością 95%. Zadanie uznaje się za zaliczone jeżeli spełnione będą oba warunki jednocześnie

  Metoda ewaluacji:

  Firma APP na podstawie wieloletniego doświadczenie opracowała własną metodę ewaluacji działań w celu doskonalenia i podnoszenia jakości przeprowadzanych szkoleń:

  • przed rozpoczęciem szkolenia kontaktujemy się telefonicznie z kandydatem i przeprowadzamy wywiad mający na celu ocenę poziomu kompetencji oraz dopasowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb
  • po zakończonym szkoleniu uczestnik wypełnia ankietę ewaluacyjną zawierającą 7 pytań oceniającą szkolenie, trenera prowadzącego, warunki lokalowe i sprzętowe, użyteczność materiałów szkoleniowych
  • podczas co miesięcznych spotkań kadry trenerskiej oraz zarządzającej wszystkie ankiety są poddawane analizie, a następnie wyciągane są wnioski na podstawie których planujemy wdrażanie nowych rozwiązań mających na celu poprawę/doskonalenie stosowanych działań

  WSZYSCY UCZESTNICY NASZYCH SZKOLEŃ OTRZYMUJĄ MOŻLIWOŚĆ PREFERENCYJNEGO ZAKUPU PRODUKTÓW Z OFERTY APP Z RABATEM 10%

  zagadnienia

  Definicja powłok ochronnych karoserii pojazdów samochodowych
  Cele stosowania powłok
  Korzyści wynikające z stosowania powłok różnych rodzajów
  Organizacja pracy na stanowisku do aplikacji
  Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy – temperatura, oświetlenie, wentylacja, odzież robocza, rękawiczki, okulary
  Identyfikacja zagrożeń, uszkodzeń i wad lakieru
  Przegląd stanu powierzchni karoserii przed aplikacją – identyfikacja zagrożeń
  Inspekcja jakości wypolerowania powierzchni
  Przygotowanie powierzchni – czyszczenie, odtłuszczanie, usuwanie zanieczyszczeń
  Praca z promiennikiem podczerwieni, technika wygrzewania
  Przygotowanie powłok do aplikacji – mieszanie, rozcieńczanie
  Technika aplikacji powłok – aplikatory, gąbeczki, ściereczki mikrofibrowe i mikrofibrowe suede
  Zasady aplikacji – liczba i grubość warstw, równomierność rozprowadzania, techniki docierania
  Techniki suszenia i utwardzania
  Identyfikacja zagrożeń i błędów aplikacji – techniki naprawcze
  Konserwacja maszyn, urządzeń i narzędzi wykorzystywanych w trakcie szkolenia
  Egzamin końcowy