Lakiernictwo od A do Z systemem APP i NTools

 • Cena: 5100 PLN netto / osoba *
 • Czas trwania: 3 dni / 30 godz.
 • Liczba uczestników: 2 - 3
Harmonogram szkolenia:

Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa:


* Istnieje możliwość szkoleń w trybie indywidualnym, wówczas cena do ustalenia. Prosimy o kontakt.

Trener

Pracuje w Firmie APP na stanowisku Konsultanta Technicznego od 2009 roku.

Zapytaj o terminy i zapisz się!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APP Sp. z o.o. z siedzibą w 62-300 Września, ul. Przemysłowa 10, kontakt do Administratora: odo@app.com.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania ich usunięcia
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez APP Sp. z o.o.

Więcej informacji w Polityce prywatności.

Lakiernictwo AZ

Lakiernictwo od A do Z systemem APP i NTools

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących lakierników, osób chcących uzyskać nowe kwalifikacje oraz umiejętności w zawodzie lakiernika.
Szkolenia z Lakiernictwa prowadzone są w nowoczesnym Centrum Lakierniczym firmy APP w małych kilkuosobowych zespołach pod okiem doświadczonego instruktora.
Szkolenie jest dostosowane do indywidualnych wymogów i potrzeb klientów.

Warunki uczestnictwa:

 • osoba pełnoletnia
 • osoba posiadająca podstawową wiedzę z zakresu lakiernictwa samochodowego

Celem szkolenia jest aby po jego ukończeniu Uczestnik potrafił:

 • prawidłowo zorganizować pracę na stanowisku
 • zachować warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu napraw
 • identyfikować uszkodzenia lakieru i dobierać metody ich usuwania
 • wytypować i dobrać optymalne narzędzia i materiały do wykonywania poszczególnych etapów
 • unikać błędów i poprawek związanych z nieprawidłowym przygotowaniem i lakierowaniem elementu
 • wykonywać poszczególne etapy procesu przygotowania i lakierowania powierzchni oraz napraw SPOT zachowując ich zoptymalizowaną kolejność
 • obsługiwać program recepturowy APP Modular
 • prawidłowo aplikować podkłady, lakiery bazowe, akrylowe i bezbarwne
 • prawidłowo identyfikować obszar i wykonywać naprawy SPOT
 • konserwować narzędzia i urządzenia wykorzystywane podczas wykonywania prac lakierniczych

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę instruktorską
 • nowoczesne Centrum Szkoleniowe
 • produkty, maszyny i urządzenia do ćwiczeń praktycznych
 • zestaw materiałów dydaktycznych
 • posiłek (Lunch), napoje
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • wyprawkę dla każdego uczestnika szkolenia
 • wsparcie po szkoleniowe w postaci bezpłatnych konsultacji technicznych z trenerem prowadzącym szkolenie zarówno telefonicznych jak i stacjonarnych

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:

 • weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się jest przeprowadzana przez trenera prowadzącego – w trakcie trwania szkolenia trener prowadzący metodą obserwacji dokonuje oceny poprawności wykonywania poszczególnych zadań

Forma zaliczenia szkolenia:

 • na koniec szkolenia przeprowadzony jest wewnętrzny egzamin końcowy

Metoda ewaluacji:

Firma APP na podstawie wieloletniego doświadczenie opracowała własną metodę ewaluacji działań w celu doskonalenia i podnoszenia jakości przeprowadzanych szkoleń:

 • przed rozpoczęciem szkolenia kontaktujemy się telefonicznie z kandydatem i przeprowadzamy wywiad mający na celu ocenę poziomu kompetencji oraz dopasowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb
 • po zakończonym szkoleniu uczestnik wypełnia ankietę ewaluacyjną zawierającą 7 pytań oceniającą szkolenie, trenera prowadzącego, warunki lokalowe i sprzętowe, użyteczność materiałów szkoleniowych
 • podczas co miesięcznych spotkań kadry trenerskiej oraz zarządzającej wszystkie ankiety są poddawane analizie, a następnie wyciągane są wnioski na podstawie których planujemy wdrażanie nowych rozwiązań mających na celu poprawę/doskonalenie stosowanych działań

zagadnienia

Organizacja pracy i BPH na stanowisku napraw
Identyfikacja uszkodzeń lakieru oraz metody ich usuwania
Dobranie narzędzi i produktów potrzebnych do wykonania naprawy
Omówienie poszczególnych etapów przebiegu naprawy
Przygotowanie elementu do naprawy – zmywanie, odtłuszczanie, maskowanie
Sposoby i metody doboru odpowiednich materiałów ściernych - szlifowanie ręczne i maszynowe
Ćwiczenia z prawidłowego szlifowania powierzchni przed szpachlowaniem
Szpachlowanie przy wykorzystaniu różnych rodzajów szpachli
Suszenie szpachli przy pomocy promiennika
Szlifowanie wstępne i wykończeniowe (po szpachlowaniu)
Omówienie gruntów i podkładów
Metody maskowania elementów karoserii przed podkładowaniem
Ćwiczenia z prawidłowej aplikacji gruntów i podkładów
Omówienie materiałów ściernych do obróbki podkładów
Szlifowanie podkładów metodą na sucho oraz na mokro
Mycie, odtłuszczenie elementów przed maskowaniem
Metody maskowania elementów karoserii przed lakierowaniem
Omówienie, obsługa i przygotowanie kolorów z systemu recepturowego APP Modular
Wykonanie natrysków próbnych
Zasady cieniowania kolorów dwuwarstwowych i trójwarstwowych, rozwiązywanie problemów z chmurzeniem
Ostateczne mycie i odtłuszczenie elementów przed lakierowaniem
Aplikacja lakieru bazowego - ćwiczenia
Cieniowanie elementów lakierowanych dwu i trójwarstwowych
Omówienie i przygotowanie lakierów bezbarwnych
Aplikacja lakieru bezbarwnego - ćwiczenia
Ćwiczenia zaawansowane z prawidłowej aplikacji i cieniowania lakierów dwuwarstwowych i trójwarstwowych (perła metalic) w obszarze naprawianego elementu oraz z przejściem na sąsiedni element
Usuwanie wad lakierniczych powstałych po lakierowaniu
Techniki i sposoby polerowania – omówienie i ćwiczenia
Idea wykonywania napraw SPOT
Obszar wykonywania zaprawek
Omówienie sposobów naprawy w poszczególnych warstwach powłoki
Przeprowadzenie naprawy SPOT według schematu procesu technologicznego – prezentacja
Przeprowadzenie naprawy SPOT – ćwiczenia wykonywane przez uczestnika szkolenia
Przeprowadzenie naprawy SPOT – ćwiczenia wykonywane przez uczestnika szkolenia
Naprawa nietypowych uszkodzeń (rantów, listew, reflektorów itp.)
Podsumowanie szkolenia – utrwalenie nabytych umiejętności
Sesja pytań i odpowiedzi
Egzamin końcowy